Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij het management melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het online inchecken dient een foto van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • In de inkom van het hotel hangt een camera, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Het hotel stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.  
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als (normale) in- en uitgangen
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij constatering zal de politie worden ingeschakeld.
 • Lachgas te gebruiken in het hotel. Bij constatering zal de politie worden ingeschakeld.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal personen.  Bij constatering zal er een boete van €100 per persoon aangerekend worden.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €200,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van het hotel. Bij het niet navolgen van deze regels, kan besloten worden de politie in te schakelen en u verzocht worden het pand direct te verlaten. Het hotel zich het recht voor om de reservering per direct te beëindigen zonder restitutie van het betaalde reserveringsbedrag.